Posted in Falska Nyheter

Människan och schimpansen

Människan och schimpansen Posted on 25th februari 2020

Hans Rosling gjorde ett experiment som gick ut på att utröna huruvida människor uppfattade sin omvärld som sämre än vad den egentligen var. I testet använde han sig av olika frågor och tre olika svarsalternativ. Frågorna kunde ställas på följande sätt: tror du att fattigdomen minskat sedan år 1950? Han genomförde samma experiment för människor och, schimpanser. Testet visade att människor ofta uppfattade världen som mycket sämre än vad den egentligen är. Överlag var svaren han fick mycket talande – majoriteten av människor som gjorde testet såg försämringar inom områden där det skett tydliga förbättringar. Schimpanserna å andra sidan fick bättre resultat inom alla områden.

Hans Rosling kom fram till att världen som vi ser den påverkas framförallt av tre faktorer:

• Vår uppväxt och området vi bor i

• Vår skolundervisning

• Media

Vår uppväxtmiljö och området vi bor på har enligt Rosling påverkan genom de problem vi möter där och hur de färgar oss. De gör att vi ibland ser världen på ett annorlunda sätt än om vi växt upp med andra förutsättningar, i ett annat område.

Vår skolundervisning har ofta brister. Lärare utgår ifrån det som var fakta när de växte upp och när de gick sin utbildning. Ofta är kursböckerna inte uppdaterade till ny och relevant kunskap utan man undervisar i gamla föreställningar trots att världen gått framåt och ny fakta finns att tillgå.

Media har en stor del i hur människor ser på världen då nyhetsrapporteringen ofta är vinklad och för att de som rapporterar nyheter faktiskt inte heller har en aning om hur vissa saker ligger till. Kortfattat och förenklat kan man påstå att en blind leder en blind.

Det finns även en till påverkan enligt Rosling, vilket gjorde att schimpanserna fick fler rätta svarsalternativ och det är att vi till stor del förlorat vår intuition.

Media hjälper i vissa fall till att upprätthålla felaktiga uppfattningar och gör inte heller uppföljningar i ämnen som det rapporterats flitigt om, vilket kan leda till en automatisk tanke hos människor: nämligen att allt blir sämre ju längre tiden går. Nyheter rapporterar sällan om glädjande förändringar i världen utan fokuserar mest på områden som blir, som man säger i USA, ”headlines”. Det är nyheter som skapar dramatik och därmed har högt nyhetsvärde. Människor baserar sin världsbild delvis utifrån nyheter som genererar klick eller säljer lösnummer.

magnetism